Privacyverklaring

Uw privacy en de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en die van uw klanten is belangrijk voor onze organisatie en onze dienstverlening. In deze verklaring staat beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

UnameIT levert software en IT-services op het vlak van automotive retail, aftersales, websites en marketing.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder UnameIT Sales & Marketing B.V., UnameIT Services B.V. en UnameIT Digital B.V., hierna ‘UnameIT’.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Dit zijn gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd of die (indirect) herleidbaar zijn naar uw persoon, zoals uw naam, e-mailadres, kenteken of bankrekeningnummer.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

UnameIT kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan UnameIT verstrekt. Die gegevens zijn nodig voor het leveren van onze diensten. Afhankelijk van de gebruikte dienst kan UnameIT de volgende persoonsgegevens verwerken:

aanhef (geslacht);

naam;

adres;

postcode;

woonplaats;

e-mailadres;

telefoonnummer;

geboortedatum;

kenteken;

gebruikersnaam en wachtwoord;

gebruikslogs;

IP-adres;

locatiegegevens.

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Persoonsgegevens worden door UnameIT verwerkt om de dienstverlening op uw behoeften af te stemmen of om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of informeren, of als wij u telefonisch niet kunnen bereiken. UnameIT informeert u vooraf over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u (zonder tussenpersoon) gebruikmaakt van onze diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag. Zo kan UnameIT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, met uw toestemming of op uw verzoek, vanuit een wettelijke verplichting, of op basis van een gerechtvaardigd belang van UnameIT zoals marketing, beveiliging, preventie, onderzoek en analyse van haar diensten.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

UnameIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij UnameIT een wettelijke verplichting opgelegd krijgt deze periode te verlengen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na het verlopen van deze termijn worden persoonsgegevens verwijderd, versleuteld of geanonimiseerd.

DELEN MET DERDEN

UnameIT verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken de gegevens binnen de EU. UnameIT verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

UnameIT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@unameit.nl. In dat geval verwijderen we deze informatie.

VERBETEREN DIENSTVERLENING

UnameIT gebruikt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te optimaliseren en verbeteren, en/of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

VERBETEREN WEBSITE EN SOFTWARE

Op de website en in software van UnameIT worden algemene bezoekersgegevens en -gedrag bijgehouden, waaronder de persoonsgegevens die uw browser aanlevert. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden voor de analyse en rapportage van bezoek- en klikgedrag met als doel om de werking, beveiliging en klantervaring van de website en de software te blijven verbeteren.

MARKETING & RELATIEBEHEER

UnameIT verwerkt door u verstrekte en/of met uw instemming uit externe bronnen beschikbare persoonsgegevens voor relatiebeheer en online marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor de vertoning van gepersonaliseerde inhoud en advertenties en/of om u passende aanbiedingen te doen via e-mail, telefoon of per post. UnameIT kan voor de vertoning van advertenties buiten haar domein gebruikmaken van displaynetwerken van derden die uw informatie kunnen gebruiken om adverteerders te informeren over de efficiëntie van hun campagnes.

COOKIES

Informatie over cookies, ons cookiebeleid en uw persoonlijke privacy-instellingen vindt u in onze cookiedisclaimer op de website van UnameIT: www.uname-it.nl.

UW GEGEVENS INKIJKEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, en in sommige gevallen te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UnameIT en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming voor of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: gdpr@uname-it.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. UnameIT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

UnameIT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UnameIT) tussen zit.

BEVEILIGEN

Als dataverantwoordelijke neemt UnameIT de bescherming van uw gegevens serieus en treffen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De daarvoor gestelde (beveiligings-)eisen zijn van toepassing op alle websites, producten en diensten van UnameIT om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Medewerkers van UnameIT hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door UnameIT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via gdpr@uname-it.nl.