Privacy verklaring

Uw privacy en de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en die van uw klanten, is belangrijk voor onze organisatie en onze dienstverlening. In deze verklaring staat beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

UnameIT levert software en IT-services op het gebied van Automotive Retail, After-Sales, websites en marketing.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder UnameIT Sales & Marketing B.V, UnameIT Services B.V. en UnameIT Digital B.V. hierna te noemen UnameIT.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 Dit zijn gegevens die u kunt identificeren of (indirect) herleidbaar zijn naar uw persoon, zoals uw naam, e-mailadres, kenteken of bankrekeningnummer.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

UnameIT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan UnameIT verstrekt. Die gegevens zijn nodig voor het leveren van onze diensten. Afhankelijk van de gebruikte dienst kan UnameIT de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Aanhef (geslacht)
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Kenteken
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gebruikslogs
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Persoonsgegevens worden door UnameIT verwerkt om de dienstverlening op uw behoefte af te stemmen of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of informeren of als wij u telefonisch niet kunnen bereiken. UnameIT informeert u vooraf over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u (zonder tussenpersoon) gebruik maakt van onze diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag. Zo kan UnameIT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van; het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst; met uw toestemming of op uw verzoek; vanuit een wettelijke verplichting; of gerechtvaardigd belang van UnameIT zoals marketing, beveiliging, preventie, onderzoek en analyse van haar diensten.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

UnameIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij UnameIT een wettelijke verplichting opgelegd krijgt dit te verlengen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na het verlopen van de termijn worden persoonsgegevens verwijderd, versleuteld of geanonimiseerd.

DELEN MET DERDEN

UnameIT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken de gegevens binnen de EU. UnameIT verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

UnameIT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@unameit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

VERBETEREN DIENSTVERLENING

UnameIT gebruikt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en deze te optimaliseren en verbeteren en/of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

VERBETEREN WEBSITE EN SOFTWARE

Op de website en in software van UnameIT worden algemene bezoekgegevens en bezoekgedrag bijgehouden, waaronder de persoonsgegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen voor analyse en rapportage van bezoek- en klikgedrag met als doel om de werking, beveiliging en klantervaring van de website en de software te blijven verbeteren.

MARKETING & RELATIEBEHEER

UnameIT verwerkt door u verstrekte en/of met uw instemming uit externe bronnen beschikbare persoonsgegevens voor relatiebeheer en online marketing doeleinden, bijvoorbeeld voor de vertoning van gepersonaliseerde inhoud en advertenties en/of om u passende aanbiedingen te doen via e-mail, telefoon of per post. UnameIT kan voor de vertoning van advertenties buiten haar domein gebruik maken van displaynetwerken van derden die uw informatie kunnen gebruiken om adverteerders te informeren over de effectiviteit van hun campagnes.

COOKIES

Informatie over cookies, ons cookiebeleid en uw persoonlijke privacy instellingen vindt u in onze cookie-disclaimer, die u kunt vinden op de website van UnameIT, www.uname-it.nl.

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en in sommige gevallen te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UnameIT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: gdpr@uname-it.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. UnameIT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

UnameIT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UnameIT) tussen zit.

BEVEILIGEN

Als dataverantwoordelijke neemt UnameIT de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De daarvoor gestelde (beveiligings-) eisen zijn van toepassing op alle websites, producten en diensten van UnameIT om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Medewerkers van UnameIT hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door UnameIT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via gdpr@uname-it.nl.

Dit is een website van UnameIT Sales & Marketing B.V, UnameIT Services B.V. en UnameIT Digital B.V.

Contactgegevens:

Vijzelmolenlaan 26, 3447 GX

WOERDEN

088 232 22 22

info@uname-it.nl

GELDIGHEID

Deze privacyverklaring is op [11 december 2020] voor het laatst bewerkt. UnameIT behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. UnameIT informeert u over wijzigingen die grote gevolgen hebben voor uw privacy.